Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

Partnerji v projektu:
• LAS s CILjem (nosilni partner)
• Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko (MMI)
• Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija)
• Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA)

Vrednost celotnega projekta: 126.796,61 EUR

Vrednost projekta po partnerjih in sofinanciranje iz sredstev CLLD:

Naziv partnerja: LAS s CILjem; Vrednost projekta v EUR: 1.019,30; Sofinanciranje iz sredstev CLLD v EUR: 585,68
Naziv partnerja: MMI; Vrednost projekta v EUR: 53.073,67; Sofinanciranje iz sredstev CLLD v EUR: 41.631,72
Naziv partnerja: CUDHg Idrija; Vrednost projekta v EUR: 52.759,64; Sofinanciranje iz sredstev CLLD v EUR: 36.877,86
Naziv partnerja: ICRA; Vrednost projekta v EUR: 19.944,00; Sofinanciranje iz sredstev CLLD v EUR: 16.559,25
SKUPAJ: Vrednost projekta v EUR: 126.796,61; Sofinanciranje iz sredstev CLLD v EUR: 95.654,51

Trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 31. 10. 2020. projekt je razdeljen na 2 fazi in sicer:
- 1. faza: 1. 4. 2019 – 28. 2. 2020
- 2. faza: 1. 2. 2020 – 31. 10. 2020

Povzetek:
Izhodišče pri pripravi projekta je dejstvo, da je bilo na Idrijskem vedno potrebno biti inovativen na vseh področjih življenja, če je človek želel preživeti v sicer zelo neprijaznem bivalnem okolju idrijske kotline. Inovativni so morali biti moški in ženske, in zato so se na našem območju ves čas pojavljale razne nove veščine, znanja, poklici in številne obrti, od katerih nekatere še niso bodisi ustrezno raziskane ali ohranjene za bodoče rodove bodisi ustrezno prezentirane in promovirane. Vseh v projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost nismo mogli vključiti, zato smo se partnerji odločili, da bodo predmet tega projekta naslednje teme:
- prve čipke, ki so v začetku 18. stoletja prišle na območje Idrijskega in Cerkljanskega, njihova izdelava in tihotapstvo. V ospredju bo lik najbolj znanje tihotapke Melhiorce,
- rudarska svetila v rudniku. Raziskali bomo obrt izdelave oljenk in karbidovk, ki so bile za potrebe rudarjev in vodstva rudnika prav posebej oblikovane in so se izdelovale v obdobju od 16. stoletja do začetkov 20. stoletja,
- glinarstvo in izdelava posebnih glinenih posod – retort za potrebe žganja cinabaritne rude, ki so se pri idrijskem rudniku uporabljale od začetka 16. do sredine 17. stoletja.

Na osnovi teh tem bomo z namenom oživitve, prezentacije, prenosa znanj, revitalizacije obrti ter njihove vključitve v podjetniško in turistično ponudbo, ki bo omogočala oblikovanje novih delovnih mest, pripravili številne didaktične programe za ranljive skupine, izobraževalne programe za osnovne in srednje šole ter turistične programe za različne ciljne skupine, koncepte različnih delavnic in dogodkov za javnost ter njihovo pilotno izvedbo, različne promocijske materiale in promocijske aktivnosti za dvig osveščenosti o pomenu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter za povečanje dostopnosti do nje, tudi za ranljive skupine z različnimi omejitvami.

Aktivnosti v projektu:

DS 1 Izmenjava izkušenj, znanja ter njihova implementacija na območju LAS
1.1. Priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma na območju vseh LAS-ov
1.2. Ogled dobrih praks na območju LAS loškega pogorja
1.3. Ogled dobrih praks na območju LAS med Snežnikom in Nanosom
1.4. Ogled dobrih praks na območju LAS Vipavska dolina
1.5. Ogled dobrih praks na območju LAS s CILjem
1.6. Implementacija dobre prakse s področja tradicionalnih obrti
1.7. Srečanje partnerjev in predstavitev partnerskih LAS na območju Loškega pogorja
1.8. Srečanje partnerjev in predstavitev partnerskih LAS na območju LAS med Snežnikom in Nanosom
1.9. Srečanje partnerjev in predstavitev partnerskih LAS na območju Vipavske doline
1.10. Srečanje partnerjev in predstavitev partnerskih LAS na območju LAS s CILjem

DS 2 Razvoj in trženje storitev in proizvodov
2.1. Raziskava o Marini Melhiorci in njeni tihotapski malhi ter domačih in umetnostnih obrteh, značilnih za obdobje, v katerem je živela (18. stoletje)
2.2. Izdelava kostumov, ki bo izvedena na podlagi izsledkov raziskave
2.3. Izdelava delovnega lista in priprava interaktivne slikanice o Marini Melhiorci
2.4. Ilustracija tipičnega lika »Melhiorca in rudar«, koncept različnega promocijskega materiala
2.5. Izdelava raziskave o stari obrti v rudniku – izdelava svetil v rudniku
2.6. Predstavitev jamskih svetil (oljenk, karbidovk, električnih luči,…) skozi stoletja v idrijski jami – manjša razstava
2.7. Izdelava virtualne podobe Perkmandlca (hologram)
2.8. Izdelava stare rudarske obrti – lončarstvo, prevod poglavja, izris lokacij žganja
2.9. Izdelava virtualnega prikaza žganja v retortah, predstavitev na panojih
2.10. Oblikovanje in izdelava manjše razstave o žganju v retortah v Topilnici Hg
2.11. Oblikovanje vabil za dva dogodka: V soju jamskih svetil skozi stoletja in Dnevi živega srebra – Odsevi srebrnega časa

DS 3 Programi za prenos znanja in veščin ter usposabljanje
3.1. Priprava in pilotna izvedba pedagoških in andragoških programov na temo domače in umetnostne obrti
3.2. Izdelava informativne zgibanke za različne ciljne skupine s pedagoškimi in andragoškimi programi o Melhiorci in rudarju
3.3. Izdelava koncepta dogodka za demonstracijo klekljanja čipk iz 18. stoletja
3.4. Gledališka uprizoritev Melhiorce
3.5. Izdelava koncepta dogodka Rudnik oživi in pilotna izvedba
3.6. Izdelava koncepta dogodka Dnevi živega srebra, s prikazom starih obrti in znanj
3.7. Izdelava koncepta dogodka v času Festivala idrijske čipke in Praznika idrijskih žlikrofov in njegova izvedba, na katerem bi prav tako predstavili stare obrti in znanja
3.8. Izdelava koncepta za nov produkt in sicer ogled žgalnic na prostem ter njegova pilotna izvedba
3.9. Izdelava programov vodenja za različne ciljne skupine in pilotna izvedba
3.10. Izvedba delavnice pripovedovanja zgodb za vodnike v Antonijevem rovu in Topilnici Hg
3.11. Izdelava informativne zgibanke CUDHg Idrija v nakladi 15.000 izvodov

DS 4 Promocija novih proizvodov, praks, postopkov
4.1. Izdaja DVD s filmom o Melhiorci
4.2. Izdelava dokumentarnega videofilma o različnih znanjih in obrteh v rudniku pod naslovom O taužentkunstlerjih pri Rudniku živega srebra Idrija
4.3. Promocija dogodkov CUDHg Idrija
4.4. Fotografiranje dogodkov
4.5. Jumbo plakat
4.6. Media bus
4.7. Izdelava promocijskega gradiva na temo Melhiorce

DS 5 Komunikacija, diseminacija in promocija projekta

DS 6 Vodenje in koordinacija projekta

Rezultati in koristi za območje LAS, vključenih v operacijo projekta:
- vzpostavljeno sodelovanje, pridobljena nova znanja in prenos dobrih praks med vključenimi LAS-i,
- vzpostavljeno sodelovanje med različnimi ciljnimi skupinami (tudi ponudnikov domačih in umetnostnih obrti DUO, ki bodo skupno nastopili na trgu) in nosilci dediščine, dediščinskega turizma ter stroke na območju v operacijo vključenih LAS,
- kakovostno ohranjanje kulturne dediščine - izvedene raziskave značilnih obrti za posamezno območje in skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma,
- razvoj novih produktov in storitev na osnovi strokovnih raziskav ter ustvarjanje novih delovnih mest, kar posledično vpliva na pozitivno gospodarsko rast na območjih LAS, vključenih v operacijo,
- trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine,
- izvedeni promocijski dogodki in izdelan promocijski material.

Cilji:
- vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest: v projektu se bodo razvili številni novi turistični, pedagoški in andragoški programi, produkti in storitve, s katerimi se bo obogatila obstoječa ponudba dveh pomembnih turističnih akterjev v Idriji, ki sta tudi partnerja projekta. To bo pomenilo novo podjetniško spodbudo, novo iniciativo na našem območju. Projekt bo prispeval k izboljšanju pogojev za ustvarjanje delovnih mest v družbeni panogi – v turizmu in izobraževanju,
- razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve: v projektu se bo na osnovi več raziskav tradicionalne obrti na Idrijskem razvilo nove turistične storitve in produkte. Pripravilo se bo koncepte novih turističnih in ozaveščevalnih dogodkov ter se jih pilotno izvedlo. Število novih produktov in storitev na območju: vsaj 16: lik Melhiorce, hologram Perkmandlca, novi kostumi, interaktivna slikanica, delovni listi za otroke na temo Melhiorce, razstava o starih jamskih svetilih, virtualni prikaz žganja rude v retortah, razstava o žganju rude v retortah, koncept in pilotna izvedba 6 javnih dogodkov, delovni listi za obiskovalce Topilnice Hg, 3 informativne zgibanke itd. Vse zapisana lahko združimo v: 1. nadgradnja turistične ponudbe Mestnega muzeja Idrija, 2. nadgradnja turistične ponudbe Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija,
- ohraniti in oživiti dediščino območja: eden od glavnih ciljev projekta je ohranjanje kulturne dediščine območja in grajenje nadaljnjega razvoja območja na temeljih te dediščine. Z raziskovanjem starih, že skoraj pozabljenih obrti, njihovo sodobno prezentacijo, revitalizacijo in promocijo bomo prispevali k ohranitvi vsaj 3 starih obrti: čipkarstva, izdelovanja svetil v rudniku in izdelovanja glinenih posod – lončarstva,
- aktivirati potenciale ranljivih skupin: številne aktivnosti projekta bodo vključevale različne ranljive skupine, nekatere bodo namenjene prav njim: npr. predšolskim in šolskim otrokom, mladini, ljudem s senzornimi omejitvami, hkrati pa bodo predstavniki ranljivih skupin vključeni v naše aktivnosti tudi kot akterji.

Za vsebino spletne strani je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije, EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl

Več:
 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.
 • Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/.
 • LAS s CILjem: http://las-sciljem.si/.

 • Krovna destinacijska znamka Idrija


  Zavod za turizem Idrija je prejel Odločbo o odobrenih sredstvih za prijavljen projekt »Krovna destinacijska znamka Idrija«, v katerem sodelujemo še Občina Idrija, CUDHg Idrija, Mestni muzej Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Gimnazija Jurija Vege Idrija in Bela d.o.o. Prve aktivnosti projekta bomo začeli izvajati januarja 2020.

  O projektu: Idrija, mesto v katerem je deloval drugi največji rudnik živega srebra na svetu, je privlačno in zanimivo mesto, ki navkljub opustitvi rudarjenja, ki je kar 500 let krojilo življenje v mestu in okolici, še danes ohranja živo vez z rudarskimi tradicijami. Tako mesto kot tudi njegovo podeželsko zaledje, s svojo izjemno dediščino, ponujata ogromno možnosti za razvoj sodobne turistične ponudbe, ki je prilagojena potrebam sodobnega turista.

  Ob pripravi novonastajajoče Strategije turizma v Občini Idrija se je ugotovilo, da v destinaciji še ne obstaja sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko, zaradi česar se ne gradi se prepoznavna krovna znamka destinacije. Poleg tega se je ugotovilo, da pristojnosti in odgovornosti med ponudniki in krovno promocijsko organizacijo niso povsem jasno opredeljene, zato se ne dosegajo sinergije med komuniciranjem na krovni destinacijski ravni in na ravni ponudnikov. Zaradi neusklajenega delovanja akterjev na področju turizma je turistična ponudba v destinaciji nepovezana, kar zahteva od obiskovalca veliko lastnega angažmaja in nepotrebno izgubo časa.

  Glavni namen operacije je, preko vzpostavitve inovativnega partnerstva oblikovati, učinkovit sistem komuniciranja krovne destinacijske znamke in na njegovi podlagi, oblikovati, promovirati ter tržiti nove inovativne, celostne in trajnostno naravnane turistične produkte v destinaciji Idrija.

  V okviru predvidenih aktivnosti bodo doseženi sledeči rezultati: vzpostavljeno inovativno partnerstvo, ki vključuje akterje s področja razvoja turizma in ohranjanja dediščine, lokalnega turističnega gospodarstva, nevladnih organizacij in kreativnih sektorjev, oblikovane smernice za oblikovanje krovne znamke turistične destinacije Idrija, oblikovana celostna vizualna podoba in sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko, razvoj 5 novih, inovativnih, celovitih in trajnostno naravnanih turističnih produktov (3 turistični programi, linija izdelkov, kulinarični produkt), ki vključujejo grafične elemente nove krovne destinacijske znamke, 8 enotam dediščine na območju bo dodana nova vsebina, izvedba 3 pilotnih testiranj novih turističnih programov in linije turističnih spominkov ter izvedba 4 delavnice za lokalne turistične ponudnike in vse prebivalce z območja LAS, s katerimi želimo kompetence udeležencev s področja vizualnih komunikacij, sodobnih komunikacijskih orodij, priprave celovitih in trajnostnih turističnih produktov in vzpostaviti pogoje za nove podjetniške priložnosti v lokalni skupnosti).

  CILJI PROJEKTA:
 • oblikovati učinkovit sistem komuniciranja krovne destinacijske znamke, hkrati pa z oblikovanjem sistema oziroma opredelitvijo odnosa do drugih znamk oziroma podznamk omogočiti, da se v sistemu vidijo vsi turisti in akterji v destinaciji;
 • oblikovati sistem in program upravljanja krovne znamke, ki bo podpiral uresničevanje ciljev in vizije, kot jih je opredelila Strategija razvoja turizma v Občini Idrija in na osnovi katerega se bo Idrija tako na tujem kot tudi na domačem trgu razvila v prepoznavno in kakovostno destinacijo;
 • Z opredelitvijo sistema komuniciranja na nivoju destinacije in sistema komuniciranja krovne znamke na ravni posameznih ponudnikov dosegati učinkovitejše medsebojno sodelovanje akterjev v destinaciji
 • V okviru vzpostavljene krovne destinacijske znamke oblikovati in promovirati nove inovativne, celostne in trajnostno naravnane turistične produkte

  AKTIVNOSTI PROJEKTA:
 • A1 - v okviru aktivnosti se bo naprej oblikovala delovna skupina, ki bo sestavljena iz predstavnikov vseh sodelujočih partnerskih organizacij. Glavna vloga delovne skupine bo sodelovanje pri pregledu obstoječe turistične ponudbe in vizualnih komunikacij znotraj turistične destinacije Idrija, sodelovanje pri pripravi smernic in strokovnih izhodišč za oblikovanje krovne znamke in sistema upravljanja s krovno znamko.
 • A2 - v okviru Aktivnosti bo izdelana celostna vizualna podoba krovne destinacijske znamke, v sklopu katere bo opravljena analiza obstoječih grafičnih elementov, opredeljeni bodo novi in inovativni vizualni elementi (slogan, tipografija, logotip, enotna besedila, predstavitveno gradivo) ki bodo druženi v enotnem priročniku. Prav tako se bo vzpostavil sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko. Z novimi vizualnimi elementi, ki bodo nastali v okviru aktivnosti, pa bo nadgrajen tudi spletni portal.
 • A3 - v okviru aktivnosti se vzpostavlja nova turistična dejavnost, in sicer razvoj, izvajanje in trženje integriranih vstopnic za več UNESCO objektov hkrati v povezavi z doživljajskimi prikazi (demonstracijami znanj in degustacijami kulinarike). Nastalo bo več novih turističnih produktov, in sicer: 3 novi turistični programi, linija novih spominkov z novo grafično podobo, nova kulinarična ponudba »idrijsko kosilo«. Z vključevanjem UNESCO dediščine v celostne turistične produkte, bo 8 enotam dediščine na območju dodana nova vsebina. Pri oblikovanju novih turistični produktov bo velik poudarek na vključevanju ranljivih skupin, saj bosta v okviru razvoja novih turističnih produktov, nastala programa: Paketna ponudba za starejše in Paketna ponudba za mlade, ki bosta prilagojena specifičnim željam in potrebam teh dveh ranljivih ciljnih skupin. Obe cilji skupini bosta aktivno vključeni v pripravo novih turističnih programov, saj bosta kot »pilotni skupini« sodelovali pri testiranju in evalvaciji programov. V okviru aktivnosti bodo izvedene tudi 3 delavnice za lokalne ponudnike in širšo javnost.
 • A4 - aktivnost se navezuje na seznanjanje širše javnosti o aktivnostih in rezultatih operacije in bodo potekale pred, med in po izvedbi posameznih sklopov aktivnosti. V okviru aktivnosti bomo izvedli sledeče promocijske dejavnosti: radijske oddaje, objave v lokalnih časopisih, objave na spletu, objav na socialnih omrežjih. Vsi rezultati bodo javno predstavljeni v okviru zaključnega dogodka, kjer bomo vsi sodelujoči partnerji predstavili rezultate operacije s poudarkom na njihovi uporabnosti za predpostavljene ciljne skupine. Aktivnost bo izvajal prijavitelj operacije v okviru svojih obstoječih promocijskih kanalov.
 • A5 - aktivnosti, ki so vezane na kakovostno vodenje in upravljanje operacije. Vodenje projekta bo potekalo po načelih projektnega vodenja, v skladu z razpisnimi pogoji programa. Za potrebe učinkovite izvedbe aktivnosti in optimalno doseganje ciljev bo s strani prijavitelja vzpostavljena posebna projektna skupina, ki bo odgovorna za vsebinsko, logistično in finančno izvedbo projekta

  TRAJANJE PROJEKTA: 01.01.2020 do 31.12.2020

  Za vsebino je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  Spletna stran Evropske komisije, EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl

  Vir financiranja: Iz programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na podlagi izbora projekta na razpisu Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016 (LAS s CILjem) PARTNERJI V PROJEKTU: Občina Idrija, CUDHg Idrija, Mestni muzej Idrija, Gimnazija Jurije Vege Idrija, Bela d.o.o., Društvo klekljaric idrijske čipke

  Več:
 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.
 • Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/.
 • LAS s CILjem: http://las-sciljem.si/.

 • Odkrijmo žgalnice


  Partnerji v operaciji: CUDHg Idrija, Avgusta d.o.o., ICRA d.o.o. Idrija

  Trajanje operacije: 01. 01. 2020 – 30. 04. 2021

  Izhodišče projekta: Čeprav dobro raziskana in preučevana tehniška dediščina rudnika živega srebra, bo skozi aktivnosti projekta, predvsem s preučevanje žgalnih mest, odkrivanje ostankov starih žgalnic, pridobila pomembne podatke za ohranjanje pa tudi razvoj kulturne dediščine v smislu trajnostnega razvoja, izboljšanja dostopnosti in vzpostavljanjem pogojev za nova delovna mesta preko nadaljnjega razvoja kulturnega turizma.

  Namen operacije je podpora raziskovanju in zaščiti kulturne dediščine in nadalje razvoju vsebin vezanih na dediščino v kombinaciji z interpretacijo, prezentacijo in nadgradnjo ponudbe. Ostanki starih žgalnic so pomemben vir podatkov o potrebnih pogojih in metodiki načina pridobivanja živega srebra v prvih stopetdesetih letih delovanja idrijskega rudnika. Poleg tega pa nam odkrivajo nekatere tehnološke parametre pridobivanja, priprave, transporta in žganja rude ter dajejo posredno tudi v pogled v tehnično-tehnološke razmere pri idrijskem rudniku v 16. stoletju. Vse to pa daje podlago za: pripravo dokumentacije za vpis žgalnic v Register kulturne dediščine RS in sicer v del registra, ki se nanaša na nepremično dediščino in pripravo dokumentacije, ki bo omogočila razvoj žgalnic kot turističnega produkta in priprava vsebin za muzej na prostem (Ogled starih žgalnic iz 16. stoletja).

  Vir financiranja:

  Iz programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na podlagi izbora projekta na razpisu Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018 (LAS s CILjem)

  Za vsebino je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl in na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/.

  Več:
 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.
 • Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/.
 • LAS s CILjem: http://las-sciljem.si/.