Ustanovni namen Centra

Ustanovni namen zavoda je zagotavljanje celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem v Idriji.

Za uresničevanje svojega ustanovnega poslanstva zavod izvaja predvsem naslednje dejavnosti:

  • celovito, usklajeno in trajnostno upravljanje kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem v Idriji (v nadaljnjem besedilu: dediščina živega srebra v Idriji),
  • vzdrževanje nezalitega dela jame in monitoring vplivnega območja idrijskega rudnika,
  • vzdrževanje ključnih objektov in nepremičnin dediščine živega srebra v Idriji, ki so v lasti ustanovitelja oziroma drugih pravnih ali fizičnih oseb, če obstaja za to ustrezna pravna podlaga,
  • sodelovanje pri upravljanju z dediščino živega srebra v Idriji, vpisano na UNESCO Seznam svetovne dediščine in opravljanje vseh s tem povezanih nalog,
  • izvajanje raziskovalne in s tem povezanih dejavnosti o dediščini živega srebra v Idriji,
  • načrtovanje, vodenje in izvajanje razvojnih projektov na področju delovanja zavoda,
  • sodelovanje in povezovanje z drugimi upravljavci dediščine živega srebra v Idriji,
  • sodelovanje pri izvajanju Konvencije Minamata o živem srebru v dogovoru s pristojnimi organi v Republiki Sloveniji in s sodelovanjem sorodnih centrov na mednarodni ravni ter Sekretariatom UNEP,
  • druge vsebinsko sorodne in povezane naloge z ustanovnim poslanstvom zavoda, s poudarkom na ozaveščanju, raziskovanju in izobraževanju o vplivih živega srebra, radona in drugih posledic preteklega rudarjenja na zdravje ljudi in okolje, z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev.

  • Obseg delovanja javnega zavoda CUDHg Idrija

    CUDHg Idrija je v letu 2016 od Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji, prevzel izvajanje vzdrževalnih del in monitoringa in 1. 11. 2016 tudi vse zaposlene iz Rudnika Idrija.

    Pravne podlage:

  • sklep Vlade RS št. 47803-51/2014/11 z dne 24. 7. 2014, s katerim določa CUDHg Idrija za novega zavezanca za nadaljnje vzdrževanje nezalitega dela jame in izvajanje monitoringa v vplivnem območju idrijskega rudnika ter sklepom Vlade RS z dne 16. 3. 2016, ki potrjuje, da prej navedeni sklep ostaja nespremenjen,
  • odločba Ministrstva za infrastrukturo št. 361-30/2011-DE-36 z dne 28. 11. 2014 o prenehanju rudarskih pravic RŽS Idrija ter prenos vzdrževanja nezalitega dela jame in monitoringa vplivnega območja rudnika s pripadajočimi objekti na površini na CUDHg Idrija (skladno s 150 c. členom Zakona o rudarstvu, ZRud-1-UPB3, UL RS, št. 14/14, z dne 21. 2. 2014),
  • soglasje MK in MGRT k Aktu o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v JZ CUDHg in Kadrovskem načrtu CUDHg Idrija za leto 2016-2017 (št. 440-1/2016/65-MGRT, 0140-4/2016/157-MK z dne 30. 8. 2016).

    S Pogodbo o prenosu osnovnih sredstev kulturnih spomenikov državnega pomena Idrija – Topilnica Rudnika živega srebra (EŠD 7460) v uporabo in upravljanje št. 3340-16-000005 z dne 13. 5. 2016, Pogodbo o prenosu osnovnih sredstev kulturnih spomenikov državnega pomena Belčne Klavže, EŠD 12, Putrihove Klavže, EŠD 593, in Idrijske Klavže, EŠD 189 v uporabo in upravljanje št. 3340-16-000022 z dne 23.11.2016, Pogodbo o prenosu objektov in parcel ter o najemu osnovnih sredstev in drobnega materiala potrebnega za izvajanje vzdrževanja nezalitega dela jame Rudnika živega srebra Idrija in izvajanje monitoringa na vplivnem območju rudnika Idrija, sklenjene med RŽS Idrija, d.o.o. – v likvidaciji in CUDHg Idrija dne 2. 11. 2016, CUDHg Idrija trenutno upravlja z naslednjimi območji in objekti kulturne dediščine državnega pomena vpisanimi na UNESCO Seznam svetovne dediščine:
  • Topilnica Hg,
  • Belčne, Putrihove in Idrijske klavže,
  • Turistični rudnik Antonijev rov,
  • območje jaška Frančiške in
  • Kompresorsko postajo.

  • PRIJAVA NA KNAPOUSKU BERILU

    Za prejemanje e-novic Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, se prijavite na Knapousku berilu.


    Prijava
     

    HITRE POVEZAVE