Predstavitev

Ustanovni namen Centra

Ustanovni namen zavoda je zagotavljanje celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem v Idriji.

Za uresničevanje svojega ustanovnega poslanstva zavod izvaja predvsem naslednje dejavnosti:

 • celovito, usklajeno in trajnostno upravljanje kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem v Idriji (v nadaljnjem besedilu: dediščina živega srebra v Idriji),
 • vzdrževanje nezalitega dela jame in monitoring vplivnega območja idrijskega rudnika,
 • vzdrževanje ključnih objektov in nepremičnin dediščine živega srebra v Idriji, ki so v lasti ustanovitelja oziroma drugih pravnih ali fizičnih oseb, če obstaja za to ustrezna pravna podlaga,
 • sodelovanje pri upravljanju z dediščino živega srebra v Idriji, vpisano na UNESCO Seznam svetovne dediščine in opravljanje vseh s tem povezanih nalog,
 • izvajanje raziskovalne in s tem povezanih dejavnosti o dediščini živega srebra v Idriji,
 • načrtovanje, vodenje in izvajanje razvojnih projektov na področju delovanja zavoda,
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi upravljavci dediščine živega srebra v Idriji,
 • sodelovanje pri izvajanju Konvencije Minamata o živem srebru v dogovoru s pristojnimi organi v Republiki Sloveniji in s sodelovanjem sorodnih centrov na mednarodni ravni ter Sekretariatom UNEP,
 • druge vsebinsko sorodne in povezane naloge z ustanovnim poslanstvom zavoda, s poudarkom na ozaveščanju, raziskovanju in izobraževanju o vplivih živega srebra, radona in drugih posledic preteklega rudarjenja na zdravje ljudi in okolje, z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev.

Obseg delovanja javnega zavoda CUDHg Idrija

CUDHg Idrija je v letu 2016 od Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji, prevzel izvajanje vzdrževalnih del in monitoringa in 1. 11. 2016 tudi vse zaposlene iz Rudnika Idrija.

Pravne podlage:

 • sklep Vlade RS št. 47803-51/2014/11 z dne 24. 7. 2014, s katerim določa CUDHg Idrija za novega zavezanca za nadaljnje vzdrževanje nezalitega dela jame in izvajanje monitoringa v vplivnem območju idrijskega rudnika ter sklepom Vlade RS z dne 16. 3. 2016, ki potrjuje, da prej navedeni sklep ostaja nespremenjen,
 • odločba Ministrstva za infrastrukturo št. 361-30/2011-DE-36 z dne 28. 11. 2014 o prenehanju rudarskih pravic RŽS Idrija ter prenos vzdrževanja nezalitega dela jame in monitoringa vplivnega območja rudnika s pripadajočimi objekti na površini na CUDHg Idrija (skladno s 150 c. členom Zakona o rudarstvu, ZRud-1-UPB3, UL RS, št. 14/14, z dne 21. 2. 2014),
 • soglasje MK in MGRT k Aktu o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v JZ CUDHg in Kadrovskem načrtu CUDHg Idrija za leto 2016-2017 (št. 440-1/2016/65-MGRT, 0140-4/2016/157-MK z dne 30. 8. 2016).

S Pogodbo o prenosu osnovnih sredstev kulturnih spomenikov državnega pomena Idrija – Topilnica Rudnika živega srebra (EŠD 7460) v uporabo in upravljanje št. 3340-16-000005 z dne 13. 5. 2016, Pogodbo o prenosu osnovnih sredstev kulturnih spomenikov državnega pomena Belčne Klavže, EŠD 12, Putrihove Klavže, EŠD 593, in Idrijske Klavže, EŠD 189 v uporabo in upravljanje št. 3340-16-000022 z dne 23.11.2016, Pogodbo o prenosu objektov in parcel ter o najemu osnovnih sredstev in drobnega materiala potrebnega za izvajanje vzdrževanja nezalitega dela jame Rudnika živega srebra Idrija in izvajanje monitoringa na vplivnem območju rudnika Idrija, sklenjene med RŽS Idrija, d.o.o. – v likvidaciji in CUDHg Idrija dne 2. 11. 2016, CUDHg Idrija trenutno upravlja z naslednjimi območji in objekti kulturne dediščine državnega pomena vpisanimi na UNESCO Seznam svetovne dediščine:

 • Topilnica Hg,
 • Belčne, Putrihove in Idrijske klavže,
 • Turistični rudnik Antonijev rov,
 • območje jaška Frančiške in
 • Kompresorsko postajo.

Ime: Javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

Skrajšano ime: CUDHg Idrija

Naslov: Bazoviška 2, 5280 Idrija, Slovenija

T: 05 3743 920
F: 082008151
E: info@cudhg-idrija.si

Matična številka: 6551211000
ID za DDV: 59075899, nismo davčni zavezanci
IBAN: SI56011006000044158 (UJP)

Vodstvo:
Tatjana Dizdarević, direktorica

Svet zavoda:

1. predstavnik Ministrstva za kulturo
2. predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
3. predstavnik Ministrstva za zdravje
4. predstavnik lokalne skupnosti
5. predstavnik sveta delavcev

Akti zavoda:

Sklep o ustanovitvi 2011, dopolnitev 2014

Statut CUDHg Idrija

Strateški načrt CUDHg Idrija 2022-2027

Organiziranost:

Oddelek za varnost in zdravje pri delu, reševanje in splošne zadeve

Oddelek za vzdrževanje, monitoring in raziskave

Oddelek za upravljanje in koordinacijo UNESCO svetovne dediščine

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
dpo@datainfo.si 

Število zaposlenih: 14

Nazaj na vrh