Krovna destinacijska znamka Idrija

Zavod za turizem Idrija je prejel Odločbo o odobrenih sredstvih za prijavljen projekt »Krovna destinacijska znamka Idrija«, v katerem sodelujemo še Občina Idrija, CUDHg Idrija, Mestni muzej Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Gimnazija Jurija Vege Idrija in Bela d.o.o. Prve aktivnosti projekta bomo začeli izvajati januarja 2020.

O projektu

Idrija, mesto v katerem je deloval drugi največji rudnik živega srebra na svetu, je privlačno in zanimivo mesto, ki navkljub opustitvi rudarjenja, ki je kar 500 let krojilo življenje v mestu in okolici, še danes ohranja živo vez z rudarskimi tradicijami. Tako mesto kot tudi njegovo podeželsko zaledje, s svojo izjemno dediščino, ponujata ogromno možnosti za razvoj sodobne turistične ponudbe, ki je prilagojena potrebam sodobnega turista.

Ob pripravi novonastajajoče Strategije turizma v Občini Idrija se je ugotovilo, da v destinaciji še ne obstaja sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko, zaradi česar se ne gradi se prepoznavna krovna znamka destinacije. Poleg tega se je ugotovilo, da pristojnosti in odgovornosti med ponudniki in krovno promocijsko organizacijo niso povsem jasno opredeljene, zato se ne dosegajo sinergije med komuniciranjem na krovni destinacijski ravni in na ravni ponudnikov. Zaradi neusklajenega delovanja akterjev na področju turizma je turistična ponudba v destinaciji nepovezana, kar zahteva od obiskovalca veliko lastnega angažmaja in nepotrebno izgubo časa.

Glavni namen operacije je, preko vzpostavitve inovativnega partnerstva oblikovati, učinkovit sistem komuniciranja krovne destinacijske znamke in na njegovi podlagi, oblikovati, promovirati ter tržiti nove inovativne, celostne in trajnostno naravnane turistične produkte v destinaciji Idrija.

V okviru predvidenih aktivnosti bodo doseženi sledeči rezultati: vzpostavljeno inovativno partnerstvo, ki vključuje akterje s področja razvoja turizma in ohranjanja dediščine, lokalnega turističnega gospodarstva, nevladnih organizacij in kreativnih sektorjev, oblikovane smernice za oblikovanje krovne znamke turistične destinacije Idrija, oblikovana celostna vizualna podoba in sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko, razvoj 5 novih, inovativnih, celovitih in trajnostno naravnanih turističnih produktov (3 turistični programi, linija izdelkov, kulinarični produkt), ki vključujejo grafične elemente nove krovne destinacijske znamke, 8 enotam dediščine na območju bo dodana nova vsebina, izvedba 3 pilotnih testiranj novih turističnih programov in linije turističnih spominkov ter izvedba 4 delavnice za lokalne turistične ponudnike in vse prebivalce z območja LAS, s katerimi želimo kompetence udeležencev s področja vizualnih komunikacij, sodobnih komunikacijskih orodij, priprave celovitih in trajnostnih turističnih produktov in vzpostaviti pogoje za nove podjetniške priložnosti v lokalni skupnosti).

CILJI PROJEKTA:

  • oblikovati učinkovit sistem komuniciranja krovne destinacijske znamke, hkrati pa z oblikovanjem sistema oziroma opredelitvijo odnosa do drugih znamk oziroma podznamk omogočiti, da se v sistemu vidijo vsi turisti in akterji v destinaciji;
  • oblikovati sistem in program upravljanja krovne znamke, ki bo podpiral uresničevanje ciljev in vizije, kot jih je opredelila Strategija razvoja turizma v Občini Idrija in na osnovi katerega se bo Idrija tako na tujem kot tudi na domačem trgu razvila v prepoznavno in kakovostno destinacijo;
  • Z opredelitvijo sistema komuniciranja na nivoju destinacije in sistema komuniciranja krovne znamke na ravni posameznih ponudnikov dosegati učinkovitejše medsebojno sodelovanje akterjev v destinaciji
  • V okviru vzpostavljene krovne destinacijske znamke oblikovati in promovirati nove inovativne, celostne in trajnostno naravnane turistične produkte

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • A1: v okviru aktivnosti se bo naprej oblikovala delovna skupina, ki bo sestavljena iz predstavnikov vseh sodelujočih partnerskih organizacij. Glavna vloga delovne skupine bo sodelovanje pri pregledu obstoječe turistične ponudbe in vizualnih komunikacij znotraj turistične destinacije Idrija, sodelovanje pri pripravi smernic in strokovnih izhodišč za oblikovanje krovne znamke in sistema upravljanja s krovno znamko.
  • A2: v okviru Aktivnosti bo izdelana celostna vizualna podoba krovne destinacijske znamke, v sklopu katere bo opravljena analiza obstoječih grafičnih elementov, opredeljeni bodo novi in inovativni vizualni elementi (slogan, tipografija, logotip, enotna besedila, predstavitveno gradivo) ki bodo druženi v enotnem priročniku. Prav tako se bo vzpostavil sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko. Z novimi vizualnimi elementi, ki bodo nastali v okviru aktivnosti, pa bo nadgrajen tudi spletni portal.
  • A3: v okviru aktivnosti se vzpostavlja nova turistična dejavnost, in sicer razvoj, izvajanje in trženje integriranih vstopnic za več UNESCO objektov hkrati v povezavi z doživljajskimi prikazi (demonstracijami znanj in degustacijami kulinarike). Nastalo bo več novih turističnih produktov, in sicer: 3 novi turistični programi, linija novih spominkov z novo grafično podobo, nova kulinarična ponudba »idrijsko kosilo«. Z vključevanjem UNESCO dediščine v celostne turistične produkte, bo 8 enotam dediščine na območju dodana nova vsebina. Pri oblikovanju novih turistični produktov bo velik poudarek na vključevanju ranljivih skupin, saj bosta v okviru razvoja novih turističnih produktov, nastala programa: Paketna ponudba za starejše in Paketna ponudba za mlade, ki bosta prilagojena specifičnim željam in potrebam teh dveh ranljivih ciljnih skupin. Obe cilji skupini bosta aktivno vključeni v pripravo novih turističnih programov, saj bosta kot »pilotni skupini« sodelovali pri testiranju in evalvaciji programov. V okviru aktivnosti bodo izvedene tudi 3 delavnice za lokalne ponudnike in širšo javnost.
  • A4: aktivnost se navezuje na seznanjanje širše javnosti o aktivnostih in rezultatih operacije in bodo potekale pred, med in po izvedbi posameznih sklopov aktivnosti. V okviru aktivnosti bomo izvedli sledeče promocijske dejavnosti: radijske oddaje, objave v lokalnih časopisih, objave na spletu, objav na socialnih omrežjih. Vsi rezultati bodo javno predstavljeni v okviru zaključnega dogodka, kjer bomo vsi sodelujoči partnerji predstavili rezultate operacije s poudarkom na njihovi uporabnosti za predpostavljene ciljne skupine. Aktivnost bo izvajal prijavitelj operacije v okviru svojih obstoječih promocijskih kanalov.
  • A5: aktivnosti, ki so vezane na kakovostno vodenje in upravljanje operacije. Vodenje projekta bo potekalo po načelih projektnega vodenja, v skladu z razpisnimi pogoji programa. Za potrebe učinkovite izvedbe aktivnosti in optimalno doseganje ciljev bo s strani prijavitelja vzpostavljena posebna projektna skupina, ki bo odgovorna za vsebinsko, logistično in finančno izvedbo projekta

TRAJANJE PROJEKTA: 01.01.2020 do 31.12.2020

Za vsebino je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije, EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl

Vir financiranja: Iz programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na podlagi izbora projekta na razpisu Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016 (LAS s CILjem) PARTNERJI V PROJEKTU: Občina Idrija, CUDHg Idrija, Mestni muzej Idrija, Gimnazija Jurije Vege Idrija, Bela d.o.o., Društvo klekljaric idrijske čipke

Več:

Nazaj na vrh