Vzdrževanje in monitoring

Vzdrževanje nezalitega dela jame in monitoring vplivnega območja idrijskega rudnika

CUDHg Idrija je leta 2014 s sklepom Vlade RS postal zavezanec za nadaljnje vzdrževanje nezalitega dela jame in izvajanje monitoringa v vplivnem območju idrijskega rudnika ter s prevzemom zaposlenih iz Rudnika živega srebra Idrija d.o.o. – v likvidaciji koncem leta 2016 postal polno operativen javni zavod.

Kljub temu, da je rudnik od XV. do III. obzorja zaprt in potopljen do IX. obzorja, je zaradi specifičnosti rudnika, rudišča in geoloških posebnosti območja treba na tem območju zagotavljati stalen nadzor, saj se le-ta nahaja pod mestom Idrija. Del rudišča nad IV. obzorjem bo ostal nepotopljen, zato ga bo potrebno stalno odvodnjavati in vzdrževati. Izvajanje vzdrževanja nezalitega dela jame in monitoringa vplivnega območja rudnika v zakonsko opredeljenem obsegu je tako ena od osnovnih dejavnosti CUDHg.

Vzdrževalna dela obsegajo:

 • vzdrževanje jamskih objektov v skupni dolžini 5764 m (glavni jaški, slepi jaški, sipke, vpadniki in obzorne proge),
 • vzdrževanje jamskih naprav (transportni vitli, lokomotiva, remiza),
 • vzdrževanje izvažalne naprave in črpališča v jašku Borba (Frančiške),
 • vzdrževanje glavnega ventilatorja v jašku Inzaghi,
 • vzdrževanje kompresorja in tlačnih posod,
 • vzdrževanje električnih instalacij in naprav, ki omogoča črpanje vode, prezračevanje jame, dostop v jamo in vzdrževanje zunanjih objektov,
 • vzdrževanje objektov na površini.
 • Opazovanje (moritoring) vplivnega območja rudnika obsega:
 • vizualni monitoring,
 • geodetski monitoring,
 • geomehanski monitoring,
 • monitoring podtalnice in
 • okoljski monitoring.

Tudi po izvedbi vseh zapiralnih del je potrebno nadaljevati z izvajanjem meritev (monitoring) vse dokler ne bodo rezultati dokazali, da se je premikanje tal nad rudiščem povsem umirilo oziroma, da meritve skozi daljše obdobje ne kažejo sprememb. Prav tako je potrebno še naprej izvajati meritve onesnaženja v vseh sestavinah v okolju in vpliv le-tega na zdravje ljudi. Trajanje monitoringa ni časovno omejeno.

Nazaj na vrh